Ban lãnh đạo
 • Sử Ngọc Anh Khoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   02593.865054
  • Email:
   anhkhoa.thptnguyenhue@ninhthuan.edu.vn
 • Nguyễn Thị A
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0914097000
  • Email:
   nguyena.tentruong@tentinh.gov.vn